OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

_IMG_""

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 2/2022

Termin składania wniosków: od dnia 7 lutego 2022 r. do dnia 28 lutego 2022r. do godz. 15:30

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30. do15.30

wtorek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: Premia

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia– zostały określone w załączniku nr 12 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 13 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacjistanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Kwota wsparcia równa: 50 000,00zł.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 293 537,29€

(1 174 149,16 PLN – prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł = 1 €)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD – www.kujawiaki.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl

– Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Pytania należy kierować na adres email: zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 54 284 66 69.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:

  1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy
  2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy
  3. Wzór Biznesplanu
  4. Biznesplan tabele finansowe
  5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu
  6. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikami
  7. Wzór formularza wniosku o płatność
  8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność
  9. Wykaz faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentującej poniesione koszty
  10. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu
  11. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu
  12. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia. Załącznik nr 12
  13. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. Załącznik nr 13
  14. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. Załącznik nr 14
  15. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) – zakres tematyczny. Podejmowanie działalności gospodarczej. Załącznik nr 15
  16. Oświadczenia w zakresie promocji projektu i LGD. Załącznik nr 16
  17. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych. Załącznik nr 17
  18. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu
  19. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

0 Ogłoszenie premie 2-2022

http://www.kujawiaki.pl/konkursy/2667-ogloszenie-o-naborze-wnioskow-2-2022.html