OKÓLNIK zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku

OKÓLNIK

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku

Każdy ROLNIK, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury.

Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, iż w roku 2022 producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w dwóch terminach:

od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. producenci rolni powinni złożyć  odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.,

od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. producenci rolni powinni złożyć  odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami ) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022 r.

W przypadku dołączania do wniosku kopii faktur, ich oryginały należy okazać do wglądu pracownikowi przyjmującemu wniosek.

Miejsce złożenia dokumentów:

pokój nr 24 w godzinach od 7.30 do 15.00 od poniedziałku do piątku

Stawka zwrotu podatku akcyzowego od zakupionego paliwa rolniczego – 1 zł.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 l *1 zł * ilość ha użytków rolnych

oraz 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (tj. Dz. U. 2019, poz. 2188 ze zm.) producenci rolni mogą ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego m.in. na podstawie średniej rocznej liczby dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

Na potrzeby wniosku, który należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na położenie gruntów, producent rolny może wystąpić do kierownika biura powiatowego ARiMR o wydanie dokumentu zawierającego informację o liczbie DJP bydła na potrzeby wniosku o zwrot podatku akcyzowego.

Wzór wniosku dostępny jest w biurach powiatowych ARiMR oraz na stronie internetowej Agencji pod adresem: https://archiwum.arimr.gov.pl/identyfikacja-i-rejestracja-zwierzat/wniosek-o-wydanie-informacji.html

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji, następuje w terminach:
1. od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia 2022 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w pierwszym terminie;
2. od dnia 1 października do dnia 31 października 2022 r. – jeżeli wnioski o zwrot podatku zostały złożone w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.