Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego działając na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2021 r. poz. 266 z późn. zm.) ogłasza XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko upadków znamy”

_IMG_""
plakat konkurs plastyczny 31.01.22

1
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

działając na podstawie art. 63 ust.1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku
o ubezpieczeniu społecznym rolników

(Dz.U. z 2021 r. poz. 266 z późn. zm.)

ogłasza

XII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci „Bezpiecznie na wsi
mamy, bo ryzyko upadków znamy

R E G U L A M I N K O N K U R S U

§ 1

Temat i cel konkursu

1. Konkurs ogłoszony jest pod hasłem: „Bezpiecznie na wsi mamy, bo ryzyko
upadków znamy.

2. Cele konkursu:

a) promowanie wśród uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich
pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenie gospodarstwa
rolnego;

b) popularyzowanie Wykazu czynności szczególnie niebezpiecznych związanych
z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom
poniżej 16 lat.

§ 2

Organizator i współorganizatorzy konkursu

1. Organizatorem konkursu jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

2. Współorganizatorami konkursu Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

2
3. Współorganizatorami konkursu mogą również zostać instytucje i organizacje
działające na rzecz poprawy bezpieczeństwa na terenach wiejskich, a także inne
podmioty, które zgłosiły chęć współpracy na poszczególnych etapach konkursu.

§ 3

Uczestnicy konkursu

1. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych
w następujących kategoriach wiekowych:

I grupa klasy 0 III szkoły podstawowej;

II grupa klasy IV VIII szkoły podstawowej.

2. We współzawodnictwie nie mogą brać udziału laureaci szczebla centralnego
poprzednich edycji konkursu, tj. autorzy prac, które zostały uhonorowane
nagrodami od I do III i wyróżnieniami.

§ 4

Zadanie konkursowe

1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie dwuwymiarowej pracy plastycznej,
zwanej dalej pracą, pracą konkursową lub pracą plastyczną, w formacie A3,
w dowolnej technice, obrazującej upowszechniane przez Kasę Rolniczego
Ubezpieczenia Społecznego sposoby zapobiegania upadkom osób podczas
pracy i przebywania w gospodarstwie rolnym.

2. Praca konkursowa powinna być wykonana przez uczestnika konkursu
z materiałów trwałych, gwarantujących odporność na zniszczenie w czasie
transportu i przechowywania. Pracy nie należy oprawiać.

3. Praca plastyczna powinna być trwale opisana na odwrocie imieniem i nazwiskiem
uczestnika konkursu.

4. Do konkursu uczestnik może zgłosić jedną pracę plastyczną.

5. Prace konkursowe do jednostki terenowej Kasy zgłasza za zgodą przedstawiciela
ustawowego dziecka szkoła, do której dziecko uczęszcza, a w wyjątkowych
przypadkach przedstawiciel ustawowy dziecka.

6. Warunkiem udziału w konkursie jest dołączenie do zgłaszanej pracy podpisanego
przez przedstawiciela ustawowego uczestnika formularza zgłoszeniowego
(załącznik nr 1).

7. Do konkursu nie będą dopuszczone prace, które zawierają treści niezgodne
z prawem lub dobrymi obyczajami, posiadają znamiona plagiatu lub mogą
prowadzić do naruszenia praw innych osób.

§ 5

Informacje na temat danych osobowych i ich przetwarzania

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE, na potrzeby konkursu opracowano Klauzulę informacyjną o treści:

1) Administratorem danych osobowych uczestników, a kiedy ma to zastosowanie,
także przedstawicieli ustawowych jest Organizator Konkursu, to jest Kasa