Burmistrz ogłasza otwarty konkurs na wykonywanie w 2022 roku zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty uprawnione do prowadzenia działalności pożytku publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa oraz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

Informacja_konkurs_pozytek_1_2022

Konkurs na promocja zdrowia 2022

Wzór ofert wzór sprawozdania

Komisje_pozytek_kandydaci_2022

Zgloszenie_komisja_2022