OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 23.05.2022 r.

Izbica Kujawska dnia 23.05.2022 r.

GKLP.6733.2.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, że w dniu 02.05.2022 r. na wniosek Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A., w imieniu której działa pełnomocnik P. Maria Mostowik, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowa gazociągu przyłączeniowego w/c DN100 i przebudowa stacji gazowej wysokiego ciśnienia Izbica Kujawska na działkach o numerach ewidencyjnych 6/5 i 6/7, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska.

Stosownie do treści art. 10 §1 oraz art. 73 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej,
ul. Marszałka Piłsudskiego, 32 pokój nr. 23 w godzinach 7:30-15:30.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej

mgr Przemysław Kędzierski

Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A.

  2. Pełnomocnik: Maria Mostowik.

  3. Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.

  4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

  5. Sołtys sołectwa Izbica Kujawska.

  6. a/a.

Data wywieszenia……………………………….

Data zdjęcia……………………………………..

pobierz – doc04327620220523102002