OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 25.05.2022 r.

Izbica Kujawska, dnia 25.05.2022 r.

GKLP.6733.1.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 503) oraz art. 10 § 1
i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek ENERGA Operator S.A, Oddział w Toruniu,
w imieniu której działa pełnomocnik P. Andrzej Raczkowski, w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie linii kablowych nn 0,4kV dla zasilania domków letniskowych na działkach o numerach ewidencyjnych 219, 154/1, 154/34, 238, 154/4, 154/26, 154/33, 154/10, 154/18, 154/16, 154/24, 154/23, 154/14, 154/13, 154/20, 154/32, 154/30, 154/28, 154/8, 154/7, 154/6, 154/5, 272/1, obręb ewidencyjny Świętosławice, gmina Izbica Kujawska.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że strony mogą zapoznać się z materiałami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 w Izbicy Kujawskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej

mgr Przemysław Kędzierski

Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: ENERGA Operator S.A, Oddział w Toruniu.

  2. Pełnomocnik: Andrzej Raczkowski

  3. Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.

  4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

  5. Sołtys sołectwa Świętosławice.

  6. a/a.

Data wywieszenia……………………………….

Data zdjęcia……………………………………..

pobierz –doc04359320220525105054