ZARZĄDZENIE  NR 439/2022 BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

ZARZĄDZENIE  NR 439/2022

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

z dnia 23 maja 2022 r.

w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej

Na podstawie art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) zarządzam, co następuje:

§ 1.  Ustalam dzień 17 czerwca 2022 roku (piątek) dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

§ 2.   Odpracowanie dnia 17 czerwca 2022 roku ustalam na dzień 4 czerwca 2022 roku (sobota) w godzinach od 7.30 do 15.30.

§ 3.   Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

§ 4.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu  na stronie  internetowej Urzędu  www.izbicakuj.pl, w BIP – bip.izbicakuj.pl oraz na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej.

Burmistrz
mgr Marek Dorabiała