Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich

_IMG_""

Gmina Izbica Kujawska prowadzi rekrutację uzupełniającą do programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym. Zapraszamy uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich, których dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (nie dotyczy to kółek rolniczych) do składania wniosków o dofinansowanie zakupu komputera.

Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi poprzez przekazanie sprzętu komputerowego (komputera stacjonarnego, laptopa lub tabletu) wraz z niezbędnym oprogramowaniem.

Wsparcie skierowane jest do uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy łącznie spełnią następujące warunki udziału w programie:

dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje w gminie Izbica Kujawska w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;

dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) osoby, która pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwała w miejscowości objętej PPGR;

dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz 2 latach poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub laptopa zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Warunki zakwalifikowania

Warunkiem zakwalifikowania do udziału w projekcie jest m.in. złożenie przez opiekuna prawnego dziecka lub ucznia szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność, stosownego wniosku oraz oświadczenia wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych, które będą podstawą do złożenia wniosku w ramach projektu „Granty PPGR” przez Gminę Izbica Kujawska (Załączniki).

Wnioskodawca powinien dołączyć na potwierdzenie pracy członka rodziny w byłym PPGR np. umowę o pracę, angaż, książeczkę ubezpieczeniową, świadectwo pracy, bądź inny dokument potwierdzający zatrudnienie.

Termin i miejsce zgłoszenia

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pok. 17 w godz. 7.30 – 15.30.

O zakwalifikowaniu (po spełnieniu wymagań formalnych) decyduje kolejność zgłoszeń

W przypadku pytań kontakt pod nr tel. 54 2865009

Termin składania dokumentacji: do 16.09.2022 r.

Załączniki:

Zgłoszenie  – pobierz

Załącznik_nr_7_-_Wzór_oświadczenia_rodzica_opiekuna_prawnego -pobierz

Załącznik_nr_8_-_Wzór_oświadczenia_osoby_składającej_oświadczenie_we_własnym_imieniu_(dotyczy_beneficjentów_końcowych,_pobierz

A4_palkat_PPGR -pobierz