O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że
w dniu
9 września 2022 roku o godzinie 12:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się XLVI sesja VIII kadencji Rady Miejskiej.

Porządek obrad sesji:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie protokolanta obrad.

5. Powołanie sekretarza obrad sesji.

6. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

7. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia.

8. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Śledziński