O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu
29 września 2022 roku o godzinie 13:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego
w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się XLVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XLVII sesji VIII kadencji rady miejskiej.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie protokolanta obrad.

5. Powołanie sekretarza obrad sesji.

6. Przyjęcie protokołu z obrad XLV i XLVI sesji Rady Miejskiej.

7. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami rady.

8. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu prowadzonym przez Gminę Izbica Kujawska.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.

14. Wolne wnioski.

15. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Śledziński