OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 19.09.2022 r.

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

Izbica Kujawska, dnia 19.09.2022 r.

GKLP.6733.2.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 503) zawiadamiam, że w dniu 19.09.2022 r. na wniosek Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A., w imieniu której działa pełnomocnik P. Maria Mostowik, została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie gazociągu przyłączeniowego w/c DN100 i przebudowie stacji gazowej wysokiego ciśnienia Izbica Kujawska na działkach o numerach ewidencyjnych 6/5 i 6/7, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica Kujawska.

Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr. 23 w godzinach od 7:30 do 15:30.

Zgodnie z art. 129 § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Burmistrza Izbicy Kujawskiej, w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.

Odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy
z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

 Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej

mgr Przemysław Kędzierski

 

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A.

  2. Pełnomocnik: P. Maria Mostowik.

  3. Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.

  4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

  5. Sołtys sołectwa Izbica Kujawska w/m tablica ogłoszeń.

  6. a/a.

Data wywieszenia……………………………….

Data zdjęcia……………………………………..