OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 28.09.2022 r

Izbica Kujawska dnia 28.09.2022 r.

GKLP.6733.5.2022

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 741 ze zm.) oraz art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 503) zawiadamia się strony postępowania administracyjnego, że w dniu 28.09.2022 r. na wniosek Gminy Izbica Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Podlaski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą
w ul. Sportowej w Izbicy Kujawskiej oraz w części wsi Podhulanka na działkach
o numerach ewidencyjnych 7, 9, 10, 12, 321/11, 321/19, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, 229, obręb ewidencyjny Kazimierowo, gmina Izbica Kujawska.

Stosownie do treści art. 10 §1 oraz art. 73 §1 Kodeksu postępowania administracyjnego informuje się, że strony mogą zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej,
ul. Marszałka Piłsudskiego, 32 pokój nr. 23 w godzinach 7:30-15:30.

Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej

mgr Przemysław Nowakowski

Kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej, Lokalowej i Przestrzennej

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: Gmina Izbica Kujawska.

  2. Pełnomocnik: Paweł Podlaski.

  3. Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.

  4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

  5. Sołtys sołectwa Izbica Kujawska.

  6. Sołtys sołectwa Kazimierowo.

  7. a/a.

Data wywieszenia……………………………….

Data zdjęcia……………………………………..