O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E

Przewodniczący Rady Miejskiej w Izbicy Kujawski informuje, że w dniu
3 listopada 2022 roku o godzinie 11:00 w sali Nr 39 Urzędu Miejskiego
w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 odbędzie się XLVIII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad XLVIII sesji VIII kadencji rady miejskiej.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Powołanie protokolanta obrad.

5. Powołanie sekretarza obrad sesji.

6. Przyjęcie protokołu z obrad XLVII sesji Rady Miejskiej.

7. Informacja Burmistrza z działalności między sesjami rady.

8. Informacja Burmistrza z wykonania budżetu za I półrocze 2022 r.

9. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Izbica Kujawska na lata 2022–2038.

10. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie budżetu na 2022 rok.

11. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/362/2021 Rady Miejskiej

w Izbicy Kujawskiej z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej do usług

w zakresie administrowania mieszkaniowym zasobem Gminy na 2022 rok.

12. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Izbica Kujawska na 2022 r.

13. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta określonej w art. 6 ust. 2 ustawy

z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym, jako podstawę obliczenia podatku rolnego na terenie gminy.

14. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

15. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

16. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia opłaty targowej.

17. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.

18. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie przekazania do zaopiniowania propozycji zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia ich przebiegu.

19. Rozpatrzenie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Izbica Kujawska.

20. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2021/2022.

21. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej.

22. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej.

23. Analiza oświadczeń majątkowych złożonych Wojewodzie Kujawsko – Pomorskiemu.

24. Wolne wnioski.

25. Zakończenie obrad.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Marek Śledziński