OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIE z dnia 24.03.2023 r.

BURMISTRZ
IZBICY KUJAWSKIEJ

Izbica Kujawska dnia 24.03.2023 r.

GKLP.6733.3.2023

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIE

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art.
61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(KPA) (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się strony
postępowania administracyjnego, że w dniu 21.02.2023 r. na wniosek ENERGA Operator
S.A, Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów, w imieniu której działa
pełnomocnik P. Paweł Ziółkowski, zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie przyłącza energetycznego niskiego napięcia nn-0,4kV i szafki
pomiarowej na działkach o numerach ewidencyjnych 136/3, 133/6, 132/3, 132/2, 132/1,
obręb ewidencyjny Śmieły, gmina Izbica Kujawska.
Stosownie do treści art. 10 §1 oraz art. 73 §1 KPA informuje się, że strony mogą
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego, 32 pokój nr 23
w godzinach 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej
mgr Przemysław Kędzierski
Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji
Radziejów.
2. Pełnomocnik: Paweł Ziółkowski.
3. Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
5. Sołtys sołectwa Śmieły.
6. a/a.
Data wywieszenia……………………………….
Data zdjęcia……………………………………..
Sporządził: Stefan Królewicz.