OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 24.03.2023 r

BURMISTRZ
IZBICY KUJAWSKIEJ

Izbica Kujawska dnia 24.03.2023 r.

GKLP.6733.2.2023

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art.
61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
(KPA) (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się strony
postępowania administracyjnego, że w dniu 02.02.2023 r. na wniosek Energa Operator S.A.,
Oddział w Toruniu, w imieniu której działa pełnomocnik P. Paweł Ziółkowski, zostało
wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji
inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
Budowie linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, linii napowietrznej niskiego
napięcia nn-0,4kV i słupów niskiego napięcia nn-0,4kV oraz demontażu linii
napowietrznej niskiego napięcia nn-0,0kV i słupów niskiego napięcia nn-0,4kV na
działkach o numerach ewidencyjnych 397, 410, 404, 635/15, 635/14, 635/5, 636, 637, 638,
369, 640/1, 640/2, 641, 646, 691, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica
Kujawska.
Stosownie do treści art. 10 §1 oraz art. 73 §1 KPA informuje się, że strony mogą
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego, 32 pokój nr 23
w godzinach 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej
mgr Przemysław Kędzierski
Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Energa Operator S.A., Oddział w Toruniu.
2. Pełnomocnik: Paweł Ziółkowski.
3. Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
5. Sołtys sołectwa Izbica Kujawska.
6. a/a.
Data wywieszenia……………………………….
Data zdjęcia……………………………………..
Sporządził: Stefan Królewicz.