OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 29.03.2023 r.

BURMISTRZ
IZBICY KUJAWSKIEJ

Izbica Kujawska, dnia 29.03.2023 r.

GKLP.6733.8.2022

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania
administracyjnego (KPA) (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) oraz art. 53 ust.
1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst
jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu 29.03.2023 r., na
wniosek ENERGA Operator S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji Radziejów,
w imieniu której działał pełnomocnik P. Sławomir Zajączkowski, została wydana decyzja
o lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla przedsięwzięcia
polegającego na:
Budowie sieci kablowej w celu zasilenia działek 142/27, 142/28, 142/29 na
działkach o numerach ewidencyjnych 141/53, 142/22, obręb ewidencyjny Długie, gmina
Izbica Kujawska.
Z treścią decyzji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy
Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 23 w godzinach od 7:30 do 15:30.
Zgodnie z art. 129 § 1 KPA stronom przysługuje odwołanie do Samorządowego
Kolegium Odwoławczego we Włocławku, za pośrednictwem Burmistrza Izbicy Kujawskiej,
w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego pisma.
Odwołanie od decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać
zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem
odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie zgodnie z art. 53 ust. 6 ustawy
z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
Zgodnie z art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego zawiadomienie stron
uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, oraz tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim.

Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej
mgr Przemysław Kędzierski
Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: ENERGA Operator S.A., Oddział w Toruniu, Rejon Dystrybucji
Radziejów.
2. Pełnomocnik: P. Sławomir Zajączkowski.
3. Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
5. Sołtys sołectwa Długie w/m tablica ogłoszeń.
6. a/a.
Data wywieszenia……………………………….
Data zdjęcia……………………………………..
Sporządził: Stefan Królewicz.