WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY NA RZECZ UŻYTKOWNIKA WIECZYSTEGO

położenie

nr księgi wieczystej

powierzchnia

oznaczenie nieruchomości wg ewidencji gruntów

opis nieruchomości

wartość prawa własności

wartość prawa użytkowania wieczystego

różnica wartości,

(cena nieruchom.)

forma zbycia

Izbica Kujawska

WL1R/00029116/6

2,8570 ha

630/2

630/4

630/5

Nieruchomość gruntowa położona w Izbicy Kujawskiej gm. Izbica Kujawska przy ul. Augustowskiej oznaczona jako działka nr 630/2 o powierzchni 0,0140 ha, działka nr 630/4 o powierzchni 0,5274 ha, działka nr 630/5 o powierzchni 2,3156 ha.

Działki gruntu posiadają kształt wieloboku, cechy gruntu przeciętne. Nieruchomość posiada dostęp do drogi. Najbliższe otoczenie to rola i zabudowa miejska. Uzbrojenie nieruchomości – przyłącze wody, kanalizacji, elektroenergetyczne. Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami stanowiącymi odrębny przedmiot własności. Działki ogrodzone, na działkach zadrzewienia i zakrzewienia, teren utwardzony.

738200,00 zł

429500,00 zł

308700,00 zł

sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego

Nieruchomość obejmuje grunt – własność Gminy Izbica Kujawska, oddany w użytkowanie wieczyste do dnia 10.06.2095 r.

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren figuruje jako PU – teren przemysłu i usług.

Stosownie do art. 32 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1899 z późn. zm.) nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu, z zastrzeżeniem ust. 1a i ust. 3 artykułu.

Grunt przeznaczony został do sprzedaży, w drodze bezprzetargowej, na rzecz jego użytkownika wieczystego, na podstawie art. 37 ust. 2 pkt. 5 ww. ustawy.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

Wszelkie informacje można uzyskać w pok. 22 Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, tel. 54 286 50 09 wew. 105.

Zamieszczono na stronach internetowych www.izbicakuj.pl oraz www.bip.izbicakuj.pl dnia 01.03.2023 r.

BURMISTRZ

Marek Dorabiała

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH