OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ z dnia 27.04.2023 r

BURMISTRZ
IZBICY KUJAWSKIEJ

Izbica Kujawska dnia 27.04.2023 r.

GKLP.6733.4.2023

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz art.
61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego
(KPA) (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się strony
postępowania administracyjnego, że w dniu 24.04.2023 r. na wniosek Gminy Izbica
Kujawska, w imieniu której działa pełnomocnik P. Marek Stypułkowski, zostało wszczęte
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:
Przebudowie kotłowni olejowej na kotłownię gazową w istniejącym budynku hali
sportowej w miejscowości Izbica Kujawska wraz z instalacjami towarzyszącymi oraz
budowie instalacji gazowej na gaz płynny z podziemną instalacją zbiornikową na działce
o numerze ewidencyjnym 78, obręb ewidencyjny m. Izbica Kujawska, gmina Izbica
Kujawska.
Stosownie do treści art. 10 §1 oraz art. 73 §1 KPA informuje się, że strony mogą
zapoznać się z aktami sprawy, uzyskać wyjaśnienia, składać wnioski i zastrzeżenia
w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego, 32 pokój nr 23
w godzinach 7:30-15:30.
Zgodnie z art. 49 KPA doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia
publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablicy
ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej
mgr Przemysław Kędzierski
Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej

Otrzymują:
1. Wnioskodawca: Gmina Izbica Kujawska.
2. Pełnomocnik: Marek Stypułkowski.
3. Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.
4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.
5. Sołtys sołectwa Izbica Kujawska.
6. a/a.
Data wywieszenia……………………………….
Data zdjęcia……………………………………..
Sporządził: Stefan Królewicz.