OBWIESZCZENIE BURMISTRZA IZBICY z dnia 24.04.2023 r.

BURMISTRZ

IZBICY KUJAWSKIEJ

Izbica Kujawska, dnia 24.04.2023 r.

GKLP.6733.1.2023

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA IZBICY KUJAWSKIEJ

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 503 ze zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) zawiadamia się, że zakończono postępowanie administracyjne wszczęte na wniosek Energa Operator S.A., w imieniu której działa pełnomocnik P. Justyna Stolarczuk, w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowa istniejącej napowietrznej linii elektroenergetycznej WN-110 kV na działce o numerze ewidencyjnym 353/2, obręb ewidencyjny Mchówek, gmina Izbica Kujawska.

Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego informuje, że strony mogą zapoznać się z materiałami w przedmiotowej sprawie w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej ul. Marszałka Piłsudskiego 32 w Izbicy Kujawskiej w terminie 7 dni od dnia doręczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego, tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim oraz tablicy ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.

Z up. Burmistrza Izbicy Kujawskiej

mgr Przemysław Kędzierski

Zastępca Burmistrza Izbicy Kujawskiej

Otrzymują:

  1. Wnioskodawca: Energa Operator S.A.

  2. Pełnomocnik: Justyna Stolarczuk.

  3. Urząd Miejski w/m tablica ogłoszeń.

  4. Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego.

  5. Sołtys sołectwa Mchówek.

  6. a/a.

Data wywieszenia……………………………….

Data zdjęcia……………………………………..

Sporządził: Stefan Królewicz.