Nabór wniosków będzie realizowany w terminie: od 01 do 07 czerwca 2023r.

_IMG_""


Z początkiem czerwca PUP we Włocławku ruszy z naborem wniosków z KFS

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.
Nabór wniosków będzie realizowany w terminie od 01 do 07 czerwca 2023r.
Więcej szczegółowych informacji:
PUP Włocławek, ul. Kapitulna 24, Centrum Aktywizacji Zawodowej – Szkolenia, pokój nr 1 tel.: 54 234-00-89 lub 234-00-90 wew. 47
Wniosek wraz z załącznikami oraz zasady przyznawania środków z KFS można pobrać w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej
https://bit.ly/3GzUK1y

Powiatowy Urząd Pracy we Włocławku ogłasza nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego.

Nabór wniosków będzie realizowany w terminie: od 01 do 07 czerwca 2023r.

Wnioski pracodawców rozpatrywane będą przy uwzględnieniu wytycznych i kryteriów, tj.:

 1. Zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków z rezerwy KFS na rok 2023 (podane poniżej);

 2. Zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego
  lub regionalnego rynku pracy;

 3. Koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu
  z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

 4. Posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

 5. W przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

 6. Plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

 7. Możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitu przyznanego w 2023r. dla PUP we Włocławku.

Priorytety wydatkowania środków rezerwy KFS wynikające z decyzji Rady Rynku Pracy:

Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Aktywności Zawodowej, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych oraz pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego wskazanych na liście/rejestrze przedsiębiorstw społecznych prowadzonym przez MRiPS.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.

Wsparcie kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach strategicznych/planach rozwoju.

(Strategia Rozwoju Miasta Włocławek 2030+ lub Strategia rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+)
Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego.

Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Pracodawca, który ma siedzibę albo miejsce prowadzenia działalności na terenie Włocławka lub powiatu włocławskiego, zainteresowany uzyskaniem środków z KFS powinien złożyć swój wniosek w PUP we Włocławku,
ul. Kapitulna 24, Centrum Aktywizacji Zawodowej – Szkolenia, pokój nr 1 (tel. 54 234-00-89, 234-00-90 wew. 47). Wniosek wraz z załącznikami oraz Zasady przyznawania środków z KFS można pobrać w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej https://wloclawek.praca.gov.pl.