_IMG_""

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Choceń, dnia 29.06.2023r.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki

informuje o możliwości składania wniosków o udzielenie wsparcia na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD

w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”/ poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Nr konkursu LGD: 1/2023

Termin składania wniosków: od dnia 24 lipca 2023r. do dnia 07 sierpnia 2023r. do godz. 15:30

Miejsce składania wniosków: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki, ul. Sikorskiego 12, 87-850 Choceń

Poniedziałek, środa, czwartek w godz. od 7.30. do15.30

wtorek od 7.30 do 17.00

piątek od 7.30 do 14.00

Wnioski należy składać bezpośrednio, tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo przez osobę uprawnioną do reprezentacji, w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Tryb składania wniosków:

Wnioski wraz z załącznikami należy składać na odpowiednich formularzach w wersji papierowej (1 sztuka). Zalecane jest załączenie wersji elektronicznej wniosku.

Forma wsparcia: Premia

Zakres tematyczny operacji:

Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność przez podejmowanie działalności gospodarczej – w tym podnoszenie kompetencji osób realizujących operacje w tym zakresie.

Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia – zostały określone w załączniku nr 12 do ogłoszenia.

Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji stanowi załącznik nr 13 do ogłoszenia.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji stanowią załącznik nr 15 do ogłoszenia.

Minimalna wymagana liczba punktów w ramach oceny wg lokalnych kryteriów wyboru – 40 pkt.

/spełnienie powyższego minimum punktowego jest niezbędne do wyboru operacji przez Radę LGD/

Kwota wsparcia równa: 50 000,00zł.

Limit dostępnych środków w ramach naboru: 93 945,86 €

(375 783,44 PLN – prognozowane wsparcie w zł. przy kursie 4 zł = 1 €)

Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020, kryteria wyboru operacji wraz z opisem i procedurą ustalania lub zmiany kryteriów oraz Procedura oceny i wyboru operacji wraz z załącznikami znajduje się w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki oraz na stronie internetowej LGD – www.kujawiaki.pl

Formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność wraz z instrukcjami wypełnienia oraz wzór umowy o przyznanie pomocy znajduje się na stronach internetowych:

– Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki www.kujawiaki.pl

– Samorządu Województwa Kujawsko –Pomorskiego www.mojregion.eu

– Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa www.arimr.gov.pl

Szczegółowe informacje udzielane są w biurze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Dorzecza Zgłowiączki.

Pytania należy kierować na adres email: zglowiaczka@wp.pl lub telefonicznie: 728 462 482 lub 507 799 998.

Pracownicy biura świadczą bezpłatne doradztwo w zakresie przygotowania wniosku. Doradztwo będzie udzielone po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z pracownikiem biura.

Załączniki do ogłoszenia:

 1. Wzór formularza wniosku o przyznanie pomocy.

 2. Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy.

 3. Wzór Biznesplanu.

 4. Biznesplan tabele finansowe

 5. Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu.

 6. Wzór formularza umowy o przyznanie pomocy wraz z załącznikiem.

 7. Wzór formularza wniosku o płatność.

 8. Instrukcja wypełniania wniosku o płatność.

 9. Wykaz faktur lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dokumentującej poniesione koszty.

 10. Sprawozdanie z realizacji biznesplanu.

 11. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji biznesplanu.

 12. Obowiązujące w ramach naboru warunki udzielenia wsparcia. Załącznik nr 12

 13. Lista wymaganych dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji. Załącznik nr 13

 14. Cele ogólne i szczegółowe LSR, przedsięwzięcia wraz ze wskazaniem planowanych

do osiągnięcia w ramach naboru wniosków o przyznanie pomocy wskaźników. Załącznik nr 14

 1. Lokalne kryteria wyboru operacji (PROW) – Zakres tematyczny: Podejmowanie działalności gospodarczej. Załącznik nr 15

 2. Oświadczenie w zakresie promocji projektu i LGD. Załącznik nr 16

 3. Oświadczenie w zakresie wprowadzenia nowych lub udoskonalonych usług turystycznych. Załącznik nr 17

 4. Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu.

 5. Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu.

  http://www.kujawiaki.pl/2826-ogloszenie-naboru-do-konkursu-lgd-1-2023.html