WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY

_IMG_""

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH

DO SPRZEDAŻY

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) oraz Uchwały Nr LVII/540/2023 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 26 czerwca 2023 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej, Burmistrz Izbicy Kujawskiej podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

==================================================================

Położenie oraz oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Naczachowo gm. Izbica Kujawska oznaczona geodezyjnie jako działka nr 29/1 o powierzchni 1,1403 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta WL1R/00026887/0.

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa niezabudowana położona w obrębie ewidencyjnym Naczachowo gm. Izbica Kujawska oznaczona geodezyjnie jako działka nr 29/1 o powierzchni 1,1403 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta WL1R/00026887/0. Działka gruntu posiada kształt wieloboku i stanowi formę dołu – cechy gruntu niekorzystne. Nieruchomość posiada dostęp do drogi. Najbliższe sąsiedztwo wycenianej działki to zabudowa zagrodowa i rola. Uzbrojenie nieruchomości – brak. Nieruchomość nieogrodzona, na działce łąka.

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Działka nr 29/1 nie jest objęta decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Izbica Kujawska przyjętego Uchwałą Nr 98/2000 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 16 października 2000 r. teren na którym znajduje się działka to teren upraw polowych.

Cena nieruchomości: 40 300,00 zł

Sprzedaż zwolniona z podatku VAT.

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży:

Sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Zgodnie z art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 ze zm.) osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości umieszczonej w powyższym wykazie mogą składać wnioski do Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej o jej nabycie w ciągu 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia niniejszego wykazu.

                                                                                                                               BURMISTRZ

                                                                                                                           Marek Dorabiała

Zamieszczono na stronach internetowych www.izbicakuj.pl oraz www.bip.izbicakuj.pl dnia 10.07.2023 r.