DOFINANSOWANIE

_IMG_""

Beneficjenci programu:

O dofinansowanie mogą się ubiegać osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami  lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której:

 • znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny,
 • planuje się budowę lub na której rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynek musi zostać oddany do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty,

z wyłączeniem nieruchomości, dla których udzielone zostało już dofinansowanie  w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”.

Forma i wysokość dofinansowania:

Dotacja do 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia
i nie więcej niż 6 000,00 zł na jedno przedsięwzięcie.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2023 r. do 30.06.2024 r. ale inwestycja nie może być zakończona przed wpłynięciem podpisanego wniosku o dofinansowanie do Funduszu.

Termin realizacji inwestycji nie później niż 30.06.2024 r. 

Termin złożenia dokumentów do rozliczenia dotacji nie później niż 31.07.2024 r. 

Minimalna wartość wnioskowanego i udzielonego dofinansowania nie może być niższa niż 2 000 zł.

Zakres dofinansowania:

Dofinansowaniu podlegać będzie zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

1) do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające  wody opadowe bez rynien i rur spustowych),

2) do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne
i naziemne) o sumarycznej pojemności minimum 2 m3,

3) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte),

4) do retencjonowania wód opadowych, w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń,

5) do wykorzystywania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Podmioty mogące ubiegać się o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu określone są w treści Programu Priorytetowego „Moja Woda” oraz w Regulaminie naboru wniosków.

Sposób składania wniosku:

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

1)  Założyć konto na Portalu Beneficjenta na stronie: https://portal.wfosigw.torun.pl
(nie dotyczy osób posiadających już konto na Portalu Beneficjenta) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo na Portalu Beneficjenta w sekcji „PYTANIA I ODPOWIEDZI”.

2) Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie, dostępny po lewej stronie w zakładce „DEDYKOWANA OFERTA DLA BENEFICJENTA (FORMULARZE WNIOSKÓW) Programy i konkursy”.
Po zakończeniu wypełniania należy sprawdzić poprawność wpisanych danych.

3) Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ – PDF”– dostępnej na Portalu Beneficjenta.

4)  Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć w wersji papierowej do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu
(ul. Aleksandra Fredry 8, 87-100 Toruń)

w godzinach jego pracy tj. 7:00 – 15:00

lub Filii Biura w Bydgoszczy

(ul. Ogińskiego 2, 85-092 Bydgoszcz)

w godzinach jego pracy tj.

poniedziałek, środa, czwartek, piątek 8.00 – 16.00

wtorek 9:00 – 17:00

albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Dostarczone (w wersji elektronicznej za pośrednictwem Portalu Beneficjenta i w wersji papierowej albo za pośrednictwem ePUAP) formularze wniosków muszą posiadać taką samą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie (kod literowo-cyfrowy znajdujący się w górnej części na pierwszej stronie formularza oraz w dolnej części na kolejnych stronach formularza),  jednakową  na każdej stronie wniosku.

Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpłynęły w terminie naboru, zostały przesłane za pośrednictwem Portalu Beneficjenta w formie elektronicznej (aktywny PDF) i została złożona ich podpisana wersja papierowa (z tożsamą sumą kontrolną).

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku w wersji papierowej do sekretariatu WFOŚiGW lub Filii Biura w Bydgoszczy lub na skrzynkę podawczą WFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Informujemy również, iż nabór wniosków może zostać zakończony albo wstrzymany, o czym będą Państwo informowani poprzez  Portal Beneficjenta oraz stronę internetową:

https://www.wfosigw.torun.pl/

Po otrzymaniu pozytywnej decyzji o udzieleniu dofinansowania oraz podpisaniu umowy, Beneficjent zobligowany jest złożyć wszystkie niezbędne dokumenty do rozliczenia przedsięwzięcia:

 1. Wniosek o płatność;
 2. Protokół odbioru końcowego (w przypadku gdy przedsięwzięcie jest  w całości realizowane przez wykonawcę);
 3. Oświadczenie o samodzielnym montażu instalacji (w przypadku,
  gdy przedsięwzięcie nie zostało w całości realizowane przez wykonawcę, lecz siłami własnymi);
 4. Faktury/rachunki lub inne dokumenty księgowe wystawione na Beneficjenta i/lub współmałżonka;
 5. Dokumenty potwierdzające opłacenie faktur i rachunków;
 6. Ostateczną decyzję zezwalającą na użytkowanie budynku albo zgłoszenie zakończenia budowy, do którego właściwy organ nadzoru budowlanego nie zgłosił sprzeciwu – dotyczy przedsięwzięcia zrealizowanego na nieruchomości, na której na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie planowano lub rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego;
 7. Przy rozliczeniu przedsięwzięcia lub podczas jego kontroli, Beneficjent może zostać poproszony o udostępnienie dokumentacji fotograficznej robót ulegających zakryciu, zgodnie z pkt. 7. formularza wniosku o płatność.

Dokumenty do pobrania:

 1.  Program Priorytetowy „Moja Woda”
 2.  Regulamin naboru wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda”  na lata   2020-2024
 3. Formularz wniosku o dofinansowanie dostępny jest na Portalu Beneficjenta  uwaga!!! wniosek dostępny po zalogowaniu do Portalu Beneficjenta
 4. Wzór wniosku o płatność
 5. Protokół odbioru końcowego robót
 6. Oświadczenie o samodzielnym montażu

Szczegółowe informacje w sprawie Programu:

Anna Pawlikowska-Tyburska

Weronika Mazurkiewicz

tel. 56 62-12-336

Więcej informacji: https://wfosigw.torun.pl/strona/serwis-beneficjenta-nasze-programy/1180-moja-woda

e-mail: mojawoda@wfosigw.torun.pl