dzisiaj jest: 10 grudnia 2018. imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
AKTUALNOŚCI

INFORMACJA DOTYCZĄCA PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONYCH PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI W 2018 ROKU


Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2030) Powiat  Włocławski zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.

 

PUNKTY NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ PROWADZONE
PRZEZ POWIAT WŁOCŁAWSKI


Powiat Włocławski w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. prowadzi trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej, w których osoby uprawnione  mogą uzyskać nieodpłatną pomoc prawną.

Szczegółowy harmonogram działania punktów i fili punktów nieodpłatnej pomocy prawnej:


 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Kowalu,
  Urząd Miejski w Kowalu, ul. Piwna 24

czynny od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930

w punkcie pomoc udzielana jest przez adwokatów według harmonogramów.


Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lubieniu Kujawskim

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubieniu Kujawskim, ul. Wojska Polskiego 18

czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930

w fili punktu pomoc udzielana jest przez adwokatów według harmonogramów.


 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Brześciu Kujawskim

Urząd Miejski w Brześciu Kujawskim, ul. Aleje Władysława Łokietka 1a (obok Zakładu Komunalnego)

czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930

w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych według harmonogramów.


Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Chodczu

Urząd Miasta i Gminy w Chodczu, ul. Kaliska 2

czynne od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930

w fili punktu pomoc udzielana jest przez radców prawnych według harmonogramów.


 1. Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Lubrańcu

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Lubrańcu, ul. Pl. Dr Mariana Szulca

czynne od poniedziałku do środy (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930

w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych.

Filia punktu Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w Izbicy Kujawskiej

Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32
czynne
od czwartku do piątku (dni robocze) w godz. od 1530 do 1930

w punkcie pomoc udzielana jest przez radców prawnych.

Punkt prowadzony jest przez Stowarzyszenie Wsparcia Obywatelskiego z/s w Krakowie


OSOBY UPRAWNIONE DO UZYSKANIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej osobą uprawnioną do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej jest osoba fizyczna:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub

 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017r. poz. 1832), lub 

 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1255 oraz z 2017 r. poz. 456 i 1386), lub 

 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. poz. 1203oraz z 2017r.poz.60), lub 

 5. która nie ukończyła 26 lat, lub 

 6. która ukończyła 65 lat, lub 

 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty 

 8. posiadająca dokument potwierdzający ciążę.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE UPRAWNIENIA DO UZYSKANIA POMOCY

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona, o której mowa w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej:

 1. ust. 1 pkt 1 - wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;

 2. ust. 1 pkt 2 - wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny; 

 3. ust. 1 pkt 3 - wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego; 

 4. ust. 1 pkt 4 - wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa; 

 5. ust. 1 pkt 5 i 6 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość; 

 6. ust. 1 pkt 7 - wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie.; 

 7. 3  ust. 1 pkt 8 - wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

Osoba uprawniona, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia.


ZAKRES UDZIELANEJ POMOCY


Osoby uprawnione będą mogły uzyskać w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, 

 • prawa cywilnego, 

 • spraw karnych, 

 • spraw administracyjnych, ubezpieczenia społecznego, 

 • spraw rodzinnych, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach, lub

 • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub 

 • udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub

 • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:

 • podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;

 • z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;

 • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.


« powrót
<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&