dzisiaj jest: 16 grudnia 2018. imieniny: Albina, Zdzisław
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
AKTUALNOŚCI

konkurs ofert skierowany do klubów sportowych

Izbica Kujawska, dnia 5 kwietnia 2018 rokuO G Ł O S Z E N I E


BURMISTRZ

IZBICY KUJAWSKIEJ


ogłasza konkurs ofert skierowany do klubów sportowych,

działających na obszarze Gminy Izbica Kujawska

na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu w 2018 roku,

w dyscyplinie: sport motorowy.


W konkursie mogą wziąć udział kluby sportowe o których mowa w Ustawie z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1463 z późn. zm.) oraz Uchwale Nr IV/17/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2011 roku, Nr 31, poz. 224), działające na obszarze Gminy Izbica Kujawska, uczestniczące we współzawodnictwie sportowym organizowanym lub przeprowadzonym w określonej dyscyplinie sportu przez polski związek sportowy lub podmiot działający z jego upoważnienia, niedziałające w celu osiągnięcia zysków.

Celem konkursu jest poprawa warunków uprawiania sportu i osiąganie wyższych wyników sportowych przez członków klubów sportowych oraz poprawa kondycji fizycznej poprzez zwiększenie dostępności mieszkańcom Gminy Izbica Kujawska do działalności sportowej prowadzonej przez kluby sportowe.

Dział I. Rodzaj zadania.

Upowszechnianie i rozwój sportu w 2018 roku na terenie Gminy Izbica Kujawska w dyscyplinie: sport motorowy.


Dział II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania, ze szczególnym uwzględnieniem sportów: samochodowego, motocyklowego i kartingowego.


 1. Kwota dofinansowania zadania w 2018 roku - 50.000,00 zł.

 2. Dotacja celowa ma służyć realizacji celu publicznego i jest przeznaczona w szczególności na:

-realizację programów szkolenia sportowego;

-zakup sprzętu sportowego;

-pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;

-pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego;

-sfinansowanie stypendiów i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.


Dział III. Zasady przyznawania dotacji.

 1. Wsparcie finansowe następuje w formie dotacji celowej.

 2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie przy uwzględnieniu zasad określonych w Uchwale nr IV/17/10 Rady Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 29 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu w Gminie Izbica Kujawska (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2011 roku, Nr 31, poz. 224).

 3. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji celowej.

 4. Przeznaczenie dotacji musi być zgodne z postanowieniami pkt. 2 w Dziale II.

 5. Burmistrz Izbicy Kujawskiej zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyny oraz może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania z nim umowy w przypadku, gdy okaże się, że:

-rzeczywisty zakres zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie;

-podmiot lub jego reprezentanci utracili zdolność do czynności prawnych;

-zostały ujawnione, nieznane wcześniej, okoliczności podważające wiarygodność i rzetelność oferenta.


Dział IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 1. Realizacja zadań, o których mowa w Dziale I, będzie następowała w 2018 roku.

 2. Szczegółowe terminy zostaną określone w umowie zawartej z wyłonionym oferentem.

 3. Zadanie powinno być realizowane na rzecz mieszkańców gminy Izbica Kujawska.

 4. Realizator zadania odpowiada za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom zadania oraz wykonania zadania zgodnie z obowiązującymi standardami i przepisami.


Dział V. Termin składania ofert.

 1. Oferty należy składać na formularzu zgodnym z załącznikiem do niniejszego ogłoszenia w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, w sekretariacie urzędu – pok. nr 15, w nieprzekraczalnym terminie do 20 kwietnia 2018 roku do godziny 15.00 lub przesłać pocztą na podany powyżej adres, przy czym o zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego.

 2. Ofertę wraz z załącznikami należy składać w zamkniętej kopercie z nazwą zadania (z Działu I) oraz nazwą, adresem, nr telefonu podmiotu składającego ofertę.

 3. Do wypełnionego czytelnie formularza oferty podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie, należy dołączyć:

-dokument potwierdzający posiadanie licencji przyznanej przez właściwy polski związek sportowy;

-aktualny wyciąg z rejestru albo ewidencji właściwych dla formy organizacyjnej danego klubu sportowego, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku;

-aktualny statut klubu;

-sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok /bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa/;

-informacje o wcześniejszej działalności podmiotu, w zakresie którego dotyczy zadanie.

 1. Wszystkie kopie złożonych dokumentów powinny zostać poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli, zgodnie z zapisem w statucie a w przypadku udzielania upoważnień do reprezentacji, upoważnienia powinny być dołączone do oferty.
Dział VI. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.

 1. Procedura rozpatrywania ofert nastąpi nie później niż w ciągu 7 dni po dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

 2. Burmistrz Izbicy Kujawskiej powołuje Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert.

 3. Komisja konkursowa odrzuca bez rozpatrzenia oferty, które nie spełniają wymogów formalnych. Za ofertę nieprawidłową pod względem formalnym uznaje się ofertę niekompletną tj. wypełnioną niezgodnie z zapisami formularza, bez wymaganych załączników, podpisów osób uprawnionych, pieczęci lub sporządzoną na innym formularzu.

 4. Komisja Konkursowa przy rozpatrywaniu ofert ocenia:

-zgodność oferty z przedmiotem konkursu;

-znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu zespołowego na terenie Gminy Izbica Kujawska;

-wysokość środków własnych klubu przeznaczonych na ten cel;

-przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia,

-doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą,

-dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe na szczeblu regionalnym wnioskodawcy (w tym promocja gminy poprzez sport).

 1. Konkurs rozstrzyga Burmistrz Izbicy Kujawskiej po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

 2. Tryb konkursowy ma zastosowanie także, gdy w wyniku ogłoszenia konkursu ofert została zgłoszona tylko jedna oferta.

 3. Ogłoszenie zawierające rozstrzygnięcie konkursu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej oraz stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej.

 4. Burmistrz Izbicy Kujawskiej zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia konkursu ofert bez podania przyczyn.

Burmistrz

Marek Dorabiała


 druk_oferty_sport_gminny_2018_MOTOR.doc

umowa_klubmotorowy_2018_projekt.doc

« powrót
<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&