dzisiaj jest: 21 lutego 2018. imieniny: Eleonora, Feliks, Kiejstut
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
REWITALIZACJA

 

DYŻURY EKSPERTA

OTWARTE DYŻURY EKSPERTA DS. REWITALIZACJI

W ramach realizacji projektu Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023 zorganizowane zostaną tzw. otwarte dyżury eksperta ds. rewitalizacji.

Dyżury odbywać się będą w następującym układzie:

13.01.2017 r. ( piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

20.01.2017 r. ( piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

27.01.2017 r. ( piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

10.02.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

17.02.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

24.02.2017r. (piątek)
09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

03.03.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

10.03.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

17.03.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

24.03.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

31.03.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

07.04.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

14.04.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

21.04.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

26.04.2017 r. (środa)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

12.05.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

19.05.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

26.05.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

02.06.2017 r. (piątek)

09.30-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

16.06.2017 r. (piątek)

09.30-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

30.06.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 17

07.07.2017 r. (piątek)

09.00-10.30 Urząd Miejski w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, pokój nr 39

Na spotkania z ekspertem zapraszam wszystkich zainteresowanych mieszkańców, lokalnych liderów, przedstawicieli sołectw, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców z terenu gminy Izbica Kujawska.

Zainteresowani podczas indywidualnych spotkań będą mogli przedstawić problemy małych społeczności, jak i tworzyć potencjalne rozwiązania poszczególnych zgłaszanych problemów w obszarze rewitalizacji.

W związku z planowaną realizacją procesu rewitalizacji, Gmina Izbica Kujawska przystąpiło do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023

Program ten będzie stanowił podstawę do podjęcia kompleksowych działań rewitalizacyjnych na zdegradowanym obszarze gminy, który wymaga szczególnego wsparcia. Ponadto umożliwi pozyskiwanie dofinansowania projektów ze środków unijnych w pespektywie finansowej 2014-2020. Zaplanowane do realizacji projekty w ramach opracowanego dokumentu przyczynią się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców oraz poprawy jakości życia społeczności lokalnej.

Pierwszym etapem prac nad programem rewitalizacji jest wyznaczenie obszaru rewitalizacji, charakteryzującego się największą kumulacją problemów społecznych, gospodarczych, środowiskowych, przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. W związku z powyższym dnia 25 listopada 2016 roku o godz. 9:30-10:30 odbyło się pierwsze spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska. Podczas spotkania rozmawiano m.in. o tym czym jest rewitalizacja, w jakim celu przygotowywany jest Lokalny Program Rewitalizacji, które obszary naszej gminy wymagają szczególnego zainteresowania, jakie przedsięwzięcia mogłyby być zrealizowane, skąd pozyskać środki finansowe na zaplanowane w przyszłości działania oraz kto będzie realizował Program Rewitalizacji.

FOTORELACJA

ANKIETA

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

w związku z realizacją działań w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023 zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety. Ma ona charakter anonimowy i posłuży wyłącznie identyfikacji i weryfikacji na terenie gminy obszarów problemowych wymagających interwencji.

Odpowiedź polega na wpisaniu konkretnego obserwowanego przez Państwa problemu (w tabeli wskazano przykładowe) i określenie obszarów, w których się one szczególnie koncentrują na terenie naszej gminy. Problemy pogrupowano na sferę społeczną, gospodarczą, środowiskową, przestrzenno-funkcjonalną i techniczną. Można wskazać dowolną liczbę problemów (także nie wymienionych wyraźnie w tabeli) i obszarów ich szczególnego nasilenia.

Dziękujemy za poświęcony czas

Ankiety można składać do 28 marca 2017 roku w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej, pokój nr 17 lub przesłać w wersji elektronicznej na mail: rewitalizacja@izbicakuj.pl

 pobierz

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

w związku z kontynuacją działań w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023 zwracamy się do Państwa z prośbą o zapoznanie się z treścią dokumentu pt. Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych, skali i potrzeb rewitalizacyjnych wraz z określeniem zasięgu przestrzennego obszaru/obszarów wsparcia oraz zgłoszeniu ewentualnych uwag do jego treści.

Prosimy o zgłaszanie uwag na załączonym formularzu. Wypełniony formularz można składać w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej (pokój nr 17) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: rewitalizacja@izbicakuj.pl w terminie do dnia 19 czerwca 2017 r.

 

Dziękujemy za poświęcony czas

Formularz uwag

Diagnoza do konsultacji

Spotkanie otawrte

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

w związku z kontynuacją działań w zakresie opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023 serdecznie zapraszamy na I SPOTKANIE OTWARTE, które odbędzie się 20 czerwca br. o godzinie 15-tej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej.

Spotkanie służy prezentacji diagnozy, wstępnej wizji oraz celów rewitalizacji w gminie, wskazaniu/wypracowaniu zweryfikowanych przez lokalną społeczność kierunków przedsięwzięć rewitalizacyjnych dla określonych obszarów kryzysowych. W jego trakcie zweryfikowana zostanie adekwatność i kompletność kolejnego z dokumentów roboczych stanowiących element opracowywanego Programu - WIZJA I CELE.

 

 Serdecznie zapraszamy na dyskusję przy kawie

 

Szanowni Mieszkańcy Gminy,

 

serdecznie dziękujemy za obecność na I SPOTKANIU OTWARTYM, które odbyło się 20 czerwca br. o godzinie 15-tej w Miejsko-Gminnym Ośrodku w Izbicy Kujawskiej.

W trakcie spotkania Pani dr Aranka Ignasiak-Szulc, ekspert wyłoniony przez Gminę dla wsparcia procesu opracowania Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023, zaprezentowała przeprowadzone dotychczas prace. Następnie przeprowadzono dyskusję dotyczącą diagnozy, wstępnej wizji i celów rewitalizacji oraz potencjalnych kierunków działań i sposobów ich sfinansowania ze środków unijnych.

Poniżej publikujemy prezentację z tego spotkania, dokument WIZJI I CELÓW REWITALIZACJI dla obszaru rewitalizacji wyznaczonego w naszej Gminie oraz informacje o zasadach finansowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego n lata 2014-2020.

Jednocześnie prosimy o zgłaszanie uwag do dokumentu określającego WIZJE I CELE REWITALIZACJI, a także potencjalnych kierunków i przedsięwzięć służących osiąganiu założonych celów rozwoju obszaru rewitalizacji.

Prosimy o zgłaszanie uwag i przedsięwzięć na załączonych poniżej formularzach, które można składać w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej (pokój nr 17) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres:rewitalizacja@izbicakuj.pl w terminie do dnia 28 czerwca 2017 r.

 

Dziękujemy za poświęcony czas

PREZENTACJA ZE SPOTKANIE

DOKUMENT WIZJI I CELÓW

FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG DO WW. DOKUMENTU

FORMULARZ ZGŁASZANIA KIERUNKÓW DZIAŁAŃ

MATERIAŁ INFORMACYJNY O FINANSOWANIU Z RPO

Szanowni Państwo,

informujemy, że proces opracowania „Programu Rewitalizacji dla Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”, znalazł się w fazie przyjmowania zgłoszeń i weryfikacji potencjalnych projektów i przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Wszystkich potencjalnych Wnioskodawców projektów planowanych do realizacji na terenie obszaru rewitalizacji obejmującego:

1) na terytorium miasta Izbica Kujawska - ulice: 3 Maja, Garbarska, Narutowicza, Piłsudskiego, Plac Wolności, Targowa, Żwirki i Wigury,

2) na terenach wiejskich – 4 sołectwa, a mianowicie: Błenna, Helenowo, Mchówek oraz Świszewy,

oraz służących osiąganiu celów związanych z rewitalizacją, a mianowicie:

CEL 1: Adaptacja przestrzeni zdegradowanych na terenie podobszaru rewitalizacji w mieście Izbica Kujawska oraz modernizacja i doposażenie infrastruktury społecznej na podobszarze wiejskim dla stworzenia bazy dla przedsięwzięć związanych z aktywizacją społeczno-gospodarczą

CEL 2: Zwiększenie partycypacji w życiu społecznym i gospodarczym dla społeczności w rejonach o wysokim uzależnieniu od świadczeń pomocy społecznej poprzez przedsięwzięcia na rzecz poprawy bezpieczeństwa i opieki nad dziećmi i osobami starszymi, zwiększenia zaradności i kompetencji mieszkańców, powołanie nowych organizacji pozarządowych, działalność gospodarczą i społeczną, szczególnie w zakresie związanym z pielęgnowaniem tradycji Kujaw

prosimy o opracowanie koncepcji planowanych do realizacji projektów oraz opisanie ich w formie tzw. fiszki projektowej na załączonym WZORZE.

Fiszki prosimy składać do końca lipca br. w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej (pokój nr 17) lub przesłać w wersji elektronicznej na adres: rewitalizacja@izbicakuj.pl

Złożone fiszki będą przedmiotem weryfikacji pod kątem możliwości ujęcia ich na Liście projektów i przedsięwzięć stanowiącej element składowy Programu. Ujęcie projektu na Liście stanowić może element niezbędny lub skutkujący preferencjami w procesie uzyskania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. W zał. INFORMACJA na temat działań, z których finansowane będą działania rewitalizacyjne w ramach RPO WK-P.

W przypadku pytań, prosimy o kontakt z ekspertem: dr Aranką Ignasiak-Szulc, tel. 502-050-890.

Szersze informacje: Załącznik nr 10 do SZOOP RPO WK-P „Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” (wersja z 18 stycznia 2017 r.) – http://www.mojregion.eu/files/dokumenty%20rpo/dokumenty_prawne/Szczegolowy%20Opis%20Osi%20Priorytetowych/SZOOP%20z%2026.04.2017/Zalacznik%20nr%2010%20-%20Zasady%20programowania%20rewitalizacji-%20ze%20zm.%20z%2018%20stycznia%202017%20r..pdf

FISZKA PROJEKTOWA

LISTA DZIAŁAŃ

Lista planowanych głównych projektów przedsięwzięć rewitalizacyjnych


Lista planowanych głównych projektówprzedsięwzięć rewitalizacyjnych.pdf

Lista planowanych głównych projektówprzedsięwzięć rewitalizacyjnych. doc

II SPOTKANIE OTWARTE Z MIESZKAŃCAMI

Serdecznie zapraszamy na II SPOTKANIE OTWARTE Z MIESZKAŃCAMI będące elementem uspołecznienia procesu opracowania "Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”. Jego celem jest przeprowadzenie konsultacji dla weryfikowania adekwatności i kompletności wypracowanego dokumentu.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 23 października o godz. 14:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej.

SPOTKANIE OTWARTE Z MIESZKAŃCAMI

Serdecznie zapraszamy na SPOTKANIE OTWARTE Z MIESZKAŃCAMI będące elementem uspołecznienia procesu opracowania "Programu Rewitalizacji Gminy Izbica Kujawska na lata 2017-2023”. Jego celem jest przeprowadzenie konsultacji dla weryfikowania adekwatności i kompletności wypracowanego dokumentu.

Spotkanie odbędzie się w poniedziałek, 13 listopada o godz. 14:00 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Izbicy Kujawskiej.

<<   Luty   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&