dzisiaj jest: 15 listopada 2018. imieniny: Amelia, Albert, Leopold
wersja polska 
A+ A-
Przebieg i wyniki naboru
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
WOLNE STANOWISKA PRACY

Burmistrz Izbicy Kujawskiej ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

ul. Marszałka Piłsudskiego 32

 

Stanowisko podinspektora ds księgowości budżetowej - płace

 

1. wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

c) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

 

2. wymagania dodatkowe:

a) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

b) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym

c) Znajomość Instrukcji kancelaryjnej dla gmin

d) Znajomość ustawy o finansach publicznych i rozporządzeń wykonawczych

e) Znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

f) Znajomość Prawa Zamówień Publicznych

g) Znajomość ustawy o rachunkowości

h) znajomość systemów operacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku pracy(Windows)

i) mile widziane doświadczenie zawodowe w sprawach dotyczących zajmowanego stanowiska

j) wykształcenie o kierunku ekonomicznym

 

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 1) sporządzanie list płac i kompletowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji tego zadania;

2) prowadzenie kart wynagrodzeń;

3) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń;,

4) współpraca z bankami,, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Kasą Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, instytucjami ubezpieczeniowymi;

5) realizacja innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

4. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

5. Warunki pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy wyposażone w komputer, pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony, po upływie, którego istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

6.Wymagane dokumenty:

a. List motywacyjny,

b. Curriculum vitae,

c. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (j.t.:Dz. U. z 2016 r. poz. 922) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t.:Dz. U. z 2016 roku, poz.902)

d. Kserokopie świadectw pracy,

e. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,

f. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach

g. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,

h. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,

i. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

j. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,

k. Oryginał kwestionariusza osobowego,

l. Kserokopia dowodu osobistego.

 

Dokumenty z dopiskiem „stanowisko ds księgowości budżetowej - płace” proszę składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego i numeru telefonu kontaktowego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do dnia 16 października 2017 roku do godz. 15.30, w pok. Nr 15 lub listownie na podany powyżej adres, przy czym decyduje data wpływu do urzędu.

Dokumenty, które wpłyną po podanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikowani zostaną do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze(w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej oraz na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t.: Dz. U. z 2016 roku, poz. 902) i Zarządzenie nr 118/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 czerwca 2009 roku.

 

Z up. BURMISTRZA

Izbicy Kujawskiej

mgr Mirosław Matusiak

Sekretarz Gminy

« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&