dzisiaj jest: 15 listopada 2018. imieniny: Amelia, Albert, Leopold
wersja polska 
A+ A-
Przebieg i wyniki naboru
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
WOLNE STANOWISKA PRACY

Nabór na stanowisko Kierownika Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

w Urzędzie Miejskim w Izbicy Kujawskiej

ul. Marszałka Piłsudskiego 32

 

Stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji działalności Gospodarczej

 

 1. wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) wykształcenie wyższe administracyjne pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

c) ukończone 18 lat i pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku

f) nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

g) co najmniej trzyletni staż pracy lub wykonywanie przez co najmniej 3 lata działalności gospodarczej o charakterze zgodnym z wymaganiami na danym stanowisku.

 

 1. wymagania dodatkowe:

a) Znajomość Kodeksu Postępowania Administracyjnego

b) Znajomość Ustawy o samorządzie gminnym

c) Znajomość Instrukcji kancelaryjnej dla gmin

d) Znajomość ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

e) Znajomość ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

f) Znajomość Prawa Zamówień Publicznych

g) Znajomość ustawy Prawo Ochrony Środowiska

h) Znajomość ustawy o odpadach

i) Znajomość ustawy o swobodzie działalności gospodarczej

j) Znajomość Ordynacji podatkowej

k) znajomość systemów operacyjnych w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań na stanowisku pracy(Windows)

 

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 

 

Kierowanie pracą Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska i rolnictwem, a w szczególności dotyczących:

1) zwalczania zaraźliwych chorób zwierzęcych;

2) ochrony zwierząt;

3) zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;

4) określania cen urzędowych za usługi przewozowe gminnego transportu zbiorowego oraz za przewozy taksówkami także określanie stref cen obowiązujących przy przewozie osób i ładunków taksówkami osobowymi i bagażowymi;

5) ustaleniem czasu pracy placówek handlowych, usługowych i gastronomicznych;

6)) nadzoru nad targami i targowiskami;

7) odbioru padłych zwierząt;

8) ewidencji przedsiębiorców;

9) prowadzenie rejestru i przygotowywanie dokumentów związanych z rejestracją psów ras niebezpiecznych;

10) współpraca z Urzędem Statystycznym, Stacją Ochrony Roślin oraz Kujawsko – Pomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego i innymi instytucjami działającymi na rzecz rolnictwa;

11) realizacja innych zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

 

4.  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wyniósł poniżej 6%.

 

5. Warunki pracy na danym stanowisku: stanowisko pracy wyposażone w komputer, pełen wymiar czasu pracy, umowa o pracę na czas określony, po upływie, którego istnieje możliwość zawarcia umowy na czas nieokreślony.

 

6.Wymagane dokumenty:

  1. List motywacyjny,
  2. Curriculum vitae,
  3. Oświadczenie o treści: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz.926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2014 roku, poz.1202)
  4. Kserokopie świadectw pracy,
  5. Kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie,
  6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach
  7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku urzędniczym,
  8. Oświadczenie o prowadzeniu lub nie działalności gospodarczej,
  9. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  10. Oświadczenie o nieposzlakowanej opinii i pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania w pełni z praw publicznych,
  11. Oryginał kwestionariusza osobowego,
  12. Kserokopia dowodu osobistego.

 

Dokumenty z dopiskiem „stanowisko: Kierownik Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Ewidencji działalności Gospodarczej” proszę składać w zamkniętych kopertach z podaniem adresu zwrotnego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej, ul. Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska w terminie do dnia 5 października 2015 roku do godz. 15.30, w pok. Nr 15 lub listownie na podany powyżej adres, przy czym decyduje data wpływu do urzędu.

Dokumenty, które wpłyną po podanym terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci, którzy spełnią wymagania formalne i zakwalifikowani zostaną do dalszego etapu naboru zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o kandydatach, którzy zgłoszą się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

Zasady naboru na wolne stanowiska urzędnicze(w tym kierownicze stanowiska urzędnicze) w Urzędzie Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej oraz na stanowiska kierownicze w jednostkach organizacyjnych reguluje ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2014 roku, poz. 1202) i Zarządzenie nr 118/2009 Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska z dnia 30 czerwca 2009 roku.


 Burmistrz Izbicy Kujawskiej

Marek Dorabiała

« powrót
<<   Listopad   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
             1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&