dzisiaj jest: 10 grudnia 2018. imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
GOSPODARKA ODPADAMI

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Izbica Kujawska, dnia 25 stycznia 2017 r.

 

 

O K Ó L N I K

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej informuje, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) w Toruniu uruchomił dotacje w zakresie demontażu, zbierania, transportu oraz unieszkodliwienia lub zabezpieczenia odpadów zawierających azbest na rok 2017. Właściciele nieruchomości posiadający azbest na terenie Gminy Izbica Kujawska, chcący skorzystać z tej formy dofinansowania proszeni są o zgłoszenie się do tut. Urzędu w terminie do dnia 28 lutego 2017 r.

 

Burmistrz  informuje ponadto, że tak jak w roku ubiegłym w terminie do dnia 30 września 2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 (pokój nr 15) można składać wnioski o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Izbica Kujawska na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Nieruchomość na której miałaby zostać zlokalizowana przydomowa oczyszczalnia ścieków nie może znajdować się na terenie aglomeracji Izbica Kujawska. Zasady udzielania z budżetu gminy dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Izbica Kujawska określa uchwała Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia 30 marca 2016 r. nr XIX/100/16.

 Zgodnie z przedmiotową uchwałą:

1. Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji na podstawie złożonego wniosku.

2. Warunkiem otrzymania dotacji jest budowa przydomowej oczyszczalni ścieków przy istniejących budynkach mieszkalnych lub budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w trakcie realizacji budowy nowego budynku mieszkalnego.

3. Dotacje przyznawane będą do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych w planie wydatków w budżecie gminy na dany rok budżetowy.

4. Wnioski będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do Urzędu Miejskiego.

5. Wnioskujący na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków może uzyskać dotację do 50% udokumentowanych poniesionych kosztów brutto, ale nie więcej niż 2500,00 zł.

6. Dofinansowanie udzielane będzie zgodnie z zasadami określonymi w w/w uchwale oraz na podstawie złożonych następujących dokumentów:

1) wniosku o przydzielenie dotacji z budżetu gminy na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków;

2) oświadczeniu o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością wraz
z kserokopią dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości;

3) prawomocnych zgłoszeń, pozwoleń i decyzji administracyjnych w zależności od przepustowości oczyszczalni (lub ich kopii);

4) opisu lub projektu technicznego instalacji oraz aprobat technicznych wymaganych w przepisach prawa (lub ich kopii).

7. Dofinansowaniu nie podlegają:

1)koszty wykonania dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji
i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;

2)koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń;

3)koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) przydomowych oczyszczalni ścieków;

4) koszty budowy sieci sanitarnej i przyłączy łączącej kilka nieruchomości do wspólnej oczyszczalni;

5) koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez wnioskodawcę.

 

 Wzór wniosku o udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków dostępny jest na stronie internetowej www.bip.izbicakuj.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej – pokój nr 24.

 

 Szczegółowych informacji w zakresie dofinansowań do utylizacji azbestu oraz budowy przydomowych oczyszczalni ścieków udziela pracownik Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej Pan Grzegorz Studziński – 54 286 50 09.

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej pragnie również przypomnieć o zakazie spalania odpadów (np. odzieży, obuwia, folii, lakierowanych odpadów z produkcji mebli, butelek i opakowań z plastiku)  w przydomowych kotłowniach oraz o konsekwencjach pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób niezgodny z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 10 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1ustawy - podlega karze grzywny.

BURMISTRZ

Marek Dorabiała

« powrót
<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&