Referat Gospodarki Komunalnej Lokalowej i Przestrzennej

Wniosek o zmianę warunków zabudowy/lokalizacji inwestycji celu publicznego

Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego albo warunków zabudowy

Umowa o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu gminy 

Wniosek  przeznaczenie działki w m.p.z.p.

Wniosek o nadanie numeru porządkowego

Deklaracja o dochodach gospodarstwa domowego

Wniosek o dodatek mieszkaniowy

Podatki i opłaty

Formularze do druku – podatki i opłaty lokalne

Ewidencja ludności

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

Zgłoszenie pobytu czasowego

Zgłoszenie pobytu stałego

Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice RP trwającego dłużej niż 6 miesięcy

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Zgłoszenie wymeldowania z miejca pobytu czasowego

Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP

Referat rolnictwa, ochrony środowiska i ewidencji działalności gospodarcze

Wniosek o wypłate dotacji celowej na dofinansowanie wymiany źródeł ciepła

Wniosek o dotację do pieca

Umowa o udzielenie dotacji celowej

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wniosek akcyza 2022

Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Izbica Kujawska na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew dla przedsiębiorców.

Wniosek  usunięcia drzew dla osoby fizycznej

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia + karta informacyjna

Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw

Wniosek o udzielenie dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków

Referat oświaty, kultury sportu

Wniosek o dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika