dzisiaj jest: 10 grudnia 2018. imieniny: Julia, Judyta, Daniel
wersja polska 
A+ A-
Urząd Miejski
w Izbicy Kujawskiej
tel. +48 (54) 286-50-09
e-mail: urzad@izbicakuj.pl
AKTUALNOŚCI

Burmistrz Izbicy Kujawskiej ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska

Burmistrz Izbicy Kujawskiej

 

o g ł a s z a

 

pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Izbica Kujawska.

 


 

Przedmiot przetargu:

 

Nieruchomość gruntowa zabudowana budynkami magazynowymi położona w Izbicy Kujawskiej przy ul. Augustowskiej oznaczona geodezyjnie jako działka nr 395 o powierzchni 0,0710 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Radziejowie prowadzona jest księga wieczysta WL1R/00012224/4. Działka posiada swobodny dostęp do drogi publicznej. Działka usytuowana jest w strefie peryferyjnej miasta Izbica Kujawska. Nieruchomość gruntowa ma kształt nieregularny, położona jest na terenie płaskim. Uzbrojenie stanowi: przyłącze energetyczne, kanalizacyjne i wodne. Na działce znajdują się trzy budynki w zabudowie zwartej:

 

a) ruiny dwóch budynków magazynowych o powierzchni zabudowy 110m2 oraz 25m2 .

 

b) budynek magazynowy, użytkowany w przeszłości jako młyn, na dzień wyceny jako budynek magazynowy, o powierzchni zabudowy 174m2. Budynek podpiwniczony, brak możliwości zejścia do piwnicy – nie poddano wizji piwnicy. Strop nad piwnicą – deski drewniane. Okna w większości stalowe oraz drewniane, w większości brak oszklenia, zabezpieczone płytami drewno-pochodnymi. Dach dwuspadowy – konstrukcja drewniana, odeskowany kryty papą. Drzwi drewniane oraz stalowe suwane. Budynek składa się z dwóch części:

 

- starsza niższa, wysokość pomieszczeń wynosi ok. 7,9m – 9,4m, powierzchnia użytkowa wynosi 66m2,

 

- młodsza wyższa, wysokość pomieszczeń wynosi ok. 10,4m – 11,2m, powierzchnia użytkowa wynosi 72m2.

 

Przed budynkiem znajduje się rampa betonowa zadaszona (konstrukcja stalowa).

 

Stan techniczny budynku niski, standard wykończenia pomieszczeń w budynku niski.

 


 

Nieruchomość jest ujęta w wojewódzkiej ewidencji zabytków.

 


 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania:

 


 

Brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Izbica Kujawska zatwierdzonego uchwałą nr 98/2000 Rady Gminy i Miasta w Izbicy Kujawskiej z dnia 16 października 2000 r. przedmiotowa nieruchomość przeznaczona jest pod magazyn oznaczony symbolem 61 P.

 

 

Przedmiotowa nieruchomość nie jest obciążona żadnymi prawami osób trzecich, a także nie ciąży na niej żadne zobowiązanie.

 


 

Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 43 900,00 zł.

 

Słownie: czterdzieści trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100.

 


 

Sprzedaż zwolniona jest z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1221 z późn. zm.).

 

 

Wadium – 5 000,00 zł.

 

Słownie: pięć tysięcy złotych 00/100

 

 

Przetarg odbędzie się dnia 23 lutego 2018 roku o godzinie 10oo w siedzibie Urzędu Miejskiego w Izbicy Kujawskiej przy ul. Marszałka Piłsudskiego 32 - sala nr 39.

 


 

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:

 

- wpłacenie wadium w formie pieniądza do dnia 19.02.2018 r. w kasie tut. Urzędu lub na konto: BS Lubraniec o/ Izbica Kujawska nr 08 9559 1027 0000 3102 2000 0004. Za datę wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na powyższy rachunek bankowy.

 

W dniu przetargu należy:

 

- przedłożyć komisji przetargowej dowód wniesienia wadium,

 

- okazać komisji przetargowej dokument tożsamości,

 

- w przypadku uczestnictwa w przetargu osoby prawnej – przedłożyć wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru. W przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo.

 

- w przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną należy okazać odpowiednie pełnomocnictwo.

 

- w przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków - przedłożyć pisemną zgodę współmałżonka o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego, lub złożyć przez osobę przystępującą do przetargu dokument świadczący o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami.

 

Cudzoziemców nabywających nieruchomość wiążą przepisy ustawy z dnia 24 marca 1920 roku o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2278)

 


 

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferuje jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia.

 

Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy.

 

Koszty związane z zawarciem umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg – nabywca.

 

Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone w ciągu 3 dni od dnia zamknięcia, odwołania, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym w sposób odpowiadający formie wnoszenia.

 

Uczestnik przetargu może, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Burmistrza Izbicy Kujawskiej.

 

Burmistrz Izbicy Kujawskiej zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych powodów.

 

Dodatkowe informacje dotyczące nieruchomości oraz warunków przetargu można uzyskać w tutejszym Urzędzie, pokój nr 22, w godzinach 7.30 – 15.30.

 


 

Izbica Kujawska, dnia 09.01.2018 r.

 


 

BURMISTRZ

 

Marek Dorabiała

 

 

 

« powrót
<<   Grudzień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
                   1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
MAPA SERWISU
STATYSTYKA
     
&