Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej

Ochrona danych osobowych

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Dane kontaktowe:

Katarzyna Henzler

e-mail: inspektor@cbi24.pl

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) 

Klauzula informacyjna z art. 13 ust. 1-3 RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, którego wartość od kwoty 130 000 zł netto

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „Rozporządzenie”, informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Izbica Kujawska ul. Marszałka Piłsudskiego 32 tel. 54/2865009

2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego.

4. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodnie z art. 78 ust. 1 i 4 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r.– Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019), zwanej dalej PZP, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas obowiązywania umowy.

5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) ww. Rozporządzenia w związku z przepisami PZP.

6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ust. 4 PZP.

7. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z PZP.

8. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

– dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania,

– w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów Rozporządzenia służy prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,

9. Osobie, której dane dotyczą nie przysługuje:

– w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e Rozporządzenia prawo do usunięcia danych osobowych;

– prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 Rozporządzenia;

– na podstawie art. 21 Rozporządzenia prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych.

10. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

11. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia danych osobowych, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z PZP.

12. Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

13. W przypadku danych osobowych zamieszczonych przez Administratora w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa, o których mowa w art. 15 i art. 16 Rozporządzenia, są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Administratora.

14. Od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku gdy wniesienie żądania, o którym mowa w art. 18 ust. 1 Rozporządzenia, spowoduje ograniczenie przetwarzania danych osobowych zawartych w protokole i załącznikach do protokołu, Administrator nie udostępnia tych danych zawartych w protokole i w załącznikach do protokołu, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 18 ust. 2 Rozporządzenia.

15. W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 Rozporządzenia, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Administrator może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia.

16. Skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 Rozporządzenia, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

17. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 Rozporządzenia.

 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

 

Administratorem Państwa danych jest Gmina Izbica Kujawska (adres: 87-865 Izbica Kujawska ul. Marszałka Piłsudskiego 32 e-mail: urzad@izbicakuj.pl, tel. 54/2865009).
Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji praw oraz obowiązków wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019, poz. 506 ze zm.) oraz innych ustaw
i przepisów regulujących wykonywanie zadań gminy. W zakresie w jakim załatwienie sprawy odbywa się w sposób milczący, podstawą przetwarzania danych osobowych są również przepisy art. 122a – 122h Kodeksu postępowania administracyjnego (ustawa z dnia 14 czerwca 1960r.; t.j. Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.).
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych.
Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

8. Podanie przez Państwa danych osobowych jest obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.

9.Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

                      KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:

1. Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach stosowanego monitoringu wizyjnego jest Gmina Izbica Kujawska. (adres: Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica Kujawska, adres e-mail: urzad@izbicakuj.pl numer telefonu: 54/2865009).

2. Administrator powołał inspektora ochrony danych (dane kontaktowe: adres e-mail: inspektor@cbi24.plunderline;”>inspektor@cbi24.pl style=”font-family: Times New Roman, serif;”> )

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony mienia Gminy.

4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) i e) RODO w związku z art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.

6. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.

7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy lub organizacji międzynarodowej.

8. Osoba, której dane dotyczą posiada prawo do:

 do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz stosowanych w tym zakresie informacji, a także otrzymania ich kopii w uzasadnionych przypadkach;

 prawo żądania usunięcia danych jej dotyczących;

 prawo do ograniczenia przetwarzania;

 prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

 wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

9. Państwa dane nie będą przekazywane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, lecz w uzasadnionych przypadkach mogą zostać przekazywane osobom, które wykażą potrzebę uzyskania dostępu do nagrań w związku z ich uzasadnionym interesem prawnym (interes realizowany przez stronę trzecią), a także mogą zostać udostępnione podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 

 KLAUZULA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCHODŹCÓW Z UKRAINY

 

Переклад з польської мови на українську мову:
Інформаційна клаузула щодо обробки персональних даних громадян України у зв’язку з присвоєнням номера PESEL
та веденням міністром з питань інформатизації реєстру громадян України
Попри те, що Україна перебуває за межами Європейської економічної зони (EOG) та Загальний регламент щодо
захисту даних (RODO) не застосовується, польські та європейські правила щодо захисту персональних даних поширюються
на кожну особу, яка перетинає польський кордон.
Ознайомтеся з Інформаційною клаузулою, в якій ви знайдете інформацію про те, які персональні дані громадян
України будуть оброблятися у зв’язку з присвоєнням номера PESEL та реєстрацією в реєстрі громадян України (правова
підстава: Закон про допомогу громадянам України у зв’язку з збройним конфліктом на території цієї країни від)
Що таке номер PESEL
Це одинадцятизначний цифровий символ, який однозначно ідентифікує фізичну особу. Номер PESEL включає:
• дату народження,
• порядковий номер,
• позначення статі,
• контрольний номер.
Цей номер ідентифікує фізичну особу, наприклад, в інформаційних системах: охорони здоров’я, страхування та освіти.
Що таке реєстр громадян України
Це реєстр, який ведеться міністром, відповідальним за інформатизацію. У ньому зареєстровані громадяни України:
• які в’їхали на територію Республіки Польщі безпосередньо з території України у зв’язку з військовими діями, що
ведуться на території іншої з цих країн,
• яким на підставі заяви присвоєно номер PESEL.
Хто є адміністратором даних
Адміністраторами є:
1. Війт, бурмістр чи мер міста Izbica Kujawska w Urzędzie Miejskim, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, 87-865 Izbica
Kujawska – в сфері реєстрації даних у реєстрі PESEL
2. Міністр оцифрування, з місцезнаходженням у Варшаві (00-583) за адресою Алея Уяздовське (Al. Ujazdowskie) 1/3:
• відповідає за надання номера PESEL, а також ведення та розвиток реєстру PESEL,
• веде реєстр громадян України, яким присвоєно номер PESEL.
3. Міністр внутрішніх справ та адміністрації, з місцезнаходженням у Варшаві (02-591) за адресою вулиця Стефана
Баторего, 5 (Stefana Batorego), відповідає за формування єдиних правил поведінки в країні в межах реєстрації населення.
Контакт з адміністратором
З адміністратором – війтом, бурмістром чи мером міста можна зв’язатися письмово за адресою місцезнаходження
адміністратора.
З адміністратором – Міністром оцифрування Ви можете зв’язатися:
• електронною поштою: sekretariat.dzs@mc.gov.pl,
• письмово за адресою місцезнаходження адміністратора: Ал. Уяздовське 1/3 (Al. Ujazdowskie), 00-583 Варшава,
• за адресою для кореспонденції: вулиця Крулевська, 27 (Królewska), 00-060 Варшава.
З адміністратором – Міністром внутрішніх справ та адміністрації можна зв’язатися:
• електронною поштою: iod@mswia.gov.pl,
• за допомогою контактної форми,
• письмово за адресою місцезнаходження адміністратора: вулиця Стефана Баторего 5, (Stefana Batorego), 02-591
Варшава.
Контакт з інспектор із захисту даних
1. Адміністратор – війт, бурмістр чи мер міста призначив інспектора із захисту даних, з яким можна зв’язатися за
допомогою email: inspektor@cbi.24, tel. 668 120 599
2. Адміністратор – Міністр оцифрування призначив інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв’язатися з усіх
питань, пов’язаних з обробкою персональних даних:
• письмово за адресою: вулиця Крулевська, 27 (Królewska), 00-060 Варшава,
• за допомогою електронної пошти: iod@mc.gov.pl.
3. Адміністратор – Міністр внутрішніх справ та адміністрації призначив інспектора із захисту даних, з яким можна
зв’язатися:
• письмово за адресою: вулиця Стефана Баторего, 5 (Stefana Batorego), 02-591 Варшава,
• за допомогою електронної пошти за адресою: iod@mswia.gov.pl.
З усіх питань, пов’язаних з обробкою персональних даних та реалізацією прав, пов’язаних з обробкою даних, які входять до
сфери його діяльності, ви можете звертатися до кожного із вищезазначених інспекторів із захисту даних.
Мета обробки та правова підстава
Метою обробки даних війтом, бурмістром чи мером міста є:
• внесення ваших даних до реєстру PESEL,
• надання доступу до них в межах цього реєстру.
Метою обробки даних Міністром оцифрування є:
• ведення та розвиток реєстру PESEL,
• ведення реєстру громадян України, яким присвоєно номер PESEL,
• надання доступу до них в межах цього реєстру.
Метою обробки даних міністром внутрішніх справ та адміністрації є:
• нагляд за веденням реєстрації населення на території Республіки Польща. Правова підстава: юридичний обов’язок,
покладений на адміністратора у зв’язку з конкретним положенням Закону.
Одержувачі даних
Одержувачами даних, зібраними у реєстрі PESEL, є:
1. Центральний центр інформаційних технологій – на підставі доручення Міністра оцифрування;
2. Суб’єкти:
• служби; органи державного управління; суди та прокуратура; судові пристави; організаційні підрозділи держави та
місцевого самоврядування та інші суб’єкти – в обсязі, необхідному для виконання громадських завдань;
• особи та організаційні підрозділи, якщо вони виявляють у цьому юридичну зацікавленість;
• особи та організаційні підрозділи, якщо вони виявляють фактичну зацікавленість в отриманні даних, за умови
вашої згоди;
• організаційні підрозділи з метою дослідження, статистики, дослідження громадської думки, якщо дані після
використання будуть змінені цими підрозділами таким чином, що неможливо буде ідентифікувати особу, якої ці дані
стосуються;
• особи та організаційні підрозділи, якщо вони доведуть, що дані будуть використані для перевірки адресних даних
та/або даних про смерть;
• суб’єкти, відповідальні за систему електронної ідентифікації, а також ті, що видають засоби електронної
ідентифікації в системі електронної ідентифікації – з метою видачі засобу електронної ідентифікації (тобто інструмента, за
допомогою якого можна підтвердити свою особу в Інтернеті);
• кваліфіковані постачальники довірчих послуг, які надають послуги кваліфікованого електронного підпису, внесені
до реєстру.
Дані, зазначеним вище суб’єктам надають:
• війт, бурмістр чи мер міста,
• Міністр оцифрування,
• Міністр внутрішніх справ та адміністрації,
відповідно до їх власності.
Персональні дані, зібрані в реєстрі громадян України, доступні:
• Поліції,
• Прикордонній службі,
• Агентстві внутрішньої безпеки,
• Агентстві розвідки,
• Службі військової контррозвідки,
• Службі військової розвідки,
• Центральному антикорупційному бюро,
• Державній службі охорони,
• Управлінню у справах іноземців,
• міністру з питань праці,
• міністру у справах сім’ї,
• закладові соціального страхування,
• органові, уповноваженому видавати сімейні виплати.
Як довго будуть зберігатися дані
Дані з реєстру PESEL, а також з реєстру громадян України видалятися не будуть.
Ваші права
Ви маєте право:
• доступ до ваших даних та даних осіб, над якими ви маєте законну опіку (наприклад, дітей),
• вимагати їх виправлення.
Право подавати скарги до контролюючого органу
Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних: вулиця Ставкі 2, (Stawki), 00-193 Варшава.
Джерело походження персональних даних
Дані до реєстру PESEL вноситься органом ґміни.
Дані до реєстру громадян України вносяться органом гміни.
Зобов’язання надати дані
Надання даних є обов’язком, що випливає із закону про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на
території цієї країни.

 

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА

Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви 95/46/WE (Dz. Urz. UE L від 2016 р. № 119, стор. 1 зі змінами) – далі „RODO” повідомляю, що:

 1. Адміністратором ваших даних є 

Gmina Izbica Kujawska ( adres 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, telefon 54 286-50-09). 

2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв’язатися з усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної пошти: inspektor@cbi24.pl або письмово за адресою адміністратора.

3. Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою надання одноразової грошової допомоги у розмірі 300 злотих. 

4. Підставою для допустимості опрацювання персональних даних є ст. 6 абз.1 літ. ц) RODO. Особливі положення були включені в закон від 12 березня 2022 року «Про допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї країни»  (Вісник законів від 2022 року, позиція 583).

 5. Опрацювання персональних даних є законодавчою вимогою. Особи, про яких йде мова, зобов’язані надати їх. Не надання даних призведе до неможливості зарахування дитини, що проживає в межами території, яка стосується цієї школи, в клас державної початкової школи.

6. Ваші дані можуть бути передані третім особам на підставі договору про довірення опрацювання персональних даних, а також юридичним особам або органам, уповноваженим на підставі законодавства. 

7. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для виконання вищенаведеного з урахуванням періодів зберігання визначених спеціальними положеннями, у цьому архівними положеннями.

8. У зв’язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права:

a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій;

b) виправлення даних;

c) обмеження опрацювання персональних даних;

d) право вимагати видалення даних, якщо знаходить застосування одна з передумов зі ст. 17 абз. 1 RODO.

9. Ви маєте право подати скаргу на незаконне опрацювання персональних даних голові Управління із захисту персональних даних (Управління із захисту персональних даних, вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).

10. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися автоматизованим способом, але не будуть піддаватися автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання.

11. Ваші персональні дані не будуть передаватися за межі Європейської економічної зони (включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію)

ІНФОРМАЦІЙНА КЛАУЗУЛА

Відповідно до ст. 13 абз. 1 і 2 Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС)
2016/679 від 27 квітня 2016 року про захист фізичних осіб у зв’язку з опрацюванням
персональних даних і про вільний рух таких даних, а також про скасування Директиви
95/46/WE (Dz. Urz. UE L від 2016 р. № 119, стор. 1 зі змінами) – далі „RODO”
повідомляю, що:
1. Адміністратором ваших даних є
Gmina Izbica Kujawska ( adres 87-865 Izbica Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32,
telefon 54 286-50-09).
2. Адміністратор призначив Інспектора із захисту даних, з яким Ви можете зв’язатися з
усіх питань, що стосуються опрацювання персональних даних за адресою електронної
пошти: inspektor@cbi24.pl або письмово за адресою адміністратора.
3. Ваші персональні дані будуть оброблятися з метою надання одноразової грошової
допомоги у розмірі 300 злотих.
4. Підставою для допустимості опрацювання персональних даних є ст. 6 абз.1 літ. ц)
RODO. Особливі положення були включені в закон від 12 березня 2022 року «Про
допомогу громадянам України у зв’язку зі збройним конфліктом на території цієї
країни» (Вісник законів від 2022 року, позиція 583).
5. Опрацювання персональних даних є законодавчою вимогою. Особи, про яких йде
мова, зобов’язані надати їх.
6. Ваші дані можуть бути передані третім особам на підставі договору про довірення
опрацювання персональних даних, а також юридичним особам або органам,
уповноваженим на підставі законодавства.
7. Ваші персональні дані будуть оброблятися протягом періоду, необхідного для
виконання вищенаведеного з урахуванням періодів зберігання визначених
спеціальними положеннями, у цьому архівними положеннями.
8. У зв’язку з опрацюванням Ваших персональних даних, Ви маєте наступні права:
a) право доступу до Ваших персональних даних та отримання їх копій;
b) виправлення даних;
c) обмеження опрацювання персональних даних;
d) право вимагати видалення даних, якщо знаходить застосування одна з передумов зі
ст. 17 абз. 1 RODO.
9. Ви маєте право подати скаргу на незаконне опрацювання персональних даних голові
Управління із захисту персональних даних (Управління із захисту персональних даних,
вул. Ставки 2, 00-193 Варшава).
10. Ваші персональні дані будуть опрацьовуватися автоматизованим способом, але не
будуть піддаватися автоматизованому прийняттю рішень, включаючи профілювання.
11. Ваші персональні дані не будуть передаватися за межі Європейської економічної
зони (включаючи Європейський Союз, Норвегію, Ліхтенштейн та Ісландію)

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Izbica Kujawska ( adres 87-865 Izbica
Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, telefon 54 286-50-09).
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres
Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania jednorazowego
świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł
4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c)
RODO. Przepisy szczególne zostały zawarte w ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o
pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego
państwa (Dz.U. 2022 poz. 583).
5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane
dotyczą są zobowiązane do ich podania.
6. Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy
powierzenia przetwarzania danych osobowych, a także podmiotom lub organom
uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z
uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w
tym przepisów archiwalnych.
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) sprostowania danych;
c) ograniczenia przetwarzania;
d) żądania usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17 ust.
1 RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa).
10. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą
podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
11. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy
(obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (Dz. Urz. UE L z 2016 r. Nr 119, s. 1 ze zm.) – dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych jest Gmina Izbica Kujawska ( adres 87-865 Izbica
Kujawska, ul. Marszałka Piłsudskiego 32, telefon 54 286-50-09) reprezentowana przez Burmistrza Marka Dorabiałę.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo
kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za
pośrednictwem adresu e-mail: inspektor@cbi24.pl lub pisemnie pod adres
Administratora.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu przyznania świadczenia pieniężnego
z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy na podstawie
art. 13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
4. Podstawą dopuszczalności przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO
(przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na
administratorze) w zw. z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2022 r. w sprawie maksymalnej
wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia
zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego
świadczenia i przedłużania jego wypłaty.
5. Przetwarzanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Osoby, których dane
dotyczą są zobowiązane do ich podania przy składaniu wniosku o świadczenie pieniężne
za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi
prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Nieprzekazanie danych osobowych skutkować
będzie brakiem możliwości przyznania jednorazowego świadczenia pieniężnego.
6. Dane osobowe będą ujawniane osobom działającym z upoważnienia Administratora,
mającym dostęp do danych i przetwarzającym je wyłącznie na polecenie Administratora,
chyba że wymaga tego prawo UE lub prawo państwa członkowskiego. Odbiorcami będą
podmioty z mocy prawa lub podmioty z którym zawarto umowę powierzenia.
7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji w/w celu
z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych,
w tym przepisów archiwalnych tj. 10 lat
8. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Państwu
następujące prawa:
a) prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania danych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania;
d) prawo do usunięcia danych, o ile znajdzie zastosowanie jedna z przesłanek z art. 17
ust. 1 RODO.
9. Ma Pani/Pan prawo do złożenia skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie danych
osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Urząd Ochrony Danych
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

DO GÓRY
Włącz powiadomienia WebPush
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.